Kalorimetri su mjerači potrošnje toplinske energije za centralno grijanje stambenih i poslovnih prostora. Kalorimetar mjeri temperaturnu razliku ogrjevne vode polaznog i povratnog voda (DELTA T) i protočnu količinu vode (m3/h). Umnožak ova dva podatka i konstante koeficijenta prolaza topl energije za vodu 4,186 kJ/kg K predstavlja utrošenu količinu toplinske energije u kWh.

Prema Pravilniku o načinu raspodjele toplinske energije (NN 99/2014) kalorimetri se dijele na obračunske i zasebne. Obračunski kalorimetri su ugrađeni u toplinske podstanice stambenih zgrada. Očitava ih i obračunava toplinsku energiju stanarima zgrada distributer. Distributer je dužan kalorimetre održavati, servisirati i baždariti u zakonskim rokovima o svom trošku.

Zasebni kalorimetri su kalorimetri koje imaju pravo ugrađivati vlasnici stanova temeljem većinske Odluke stanara i Suglasnosti distributera. Vlasnici stanova održavaju zasebne kalorimetrem servisiraju i baždare u zakonskim rokovima o svom trošku.

Kalorimetri koje tvrtka TOMSAN ugrađuje, najčešće su proizvođača SONTEX (Švicarska) i DELTAMESS (Njemačka). Spremni smo ugrađivati kalorimetar bilo kojeg drugog proizvođača za koji se odluči krajnji kupac. Važno je da su kalorimetri sukladni normi HRN EN 1434 kako propisuje spomenuti Pravilnik (NN 99/2014). Kalorimetre je potrebno baždariti svakih pet (5) godina ili zamijeniti novim uređajima ako je to povoljnije po cijeni nego baždiranje.

Ukoliko se kalorimetri ne baždare ili ne zamijene novima u zakonskim rokovima, kako će se u tim slučajevima rješiti pitanje utvrđivanja potrošnje toplinske energije (kWh), mora biti regulirano Odlukom suvlasnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, na odgovornost svih suvlasnika zgrade!

Kalorimetri po izvedbi mogu biti kompaktni (kao na slici model SUPERCAL 731 proizvođača SONTEX) i u split izvedbi. Prema načinu napajanja mogu biti na baterijsko napajanje (litijeva baterija 3 ili 3,6 V) ili na struju 220V. Baterije traju 6-7 godina, sa opcijom 10 i 12 godina. Kalorimetri mogu na zahtjev kupca biti isporučeni sa radio modulima za daljinsko očitavanje, te kupac ima pravo kupiti opremu za daljinsko očitavanje.

Svi kupci kalorimetara, sa ili bez radio modula za daljinsko očitavanje, pogotovo u višestambenim zgradama, imaju pravo nakon ugradnje kalorimetara, sa našom tvrtkom sklopiti Ugovor za očitavanje kalorimetara, raspodjelu toplinske energije, dostavu distributeru datoteku sa podacima u elektronskom formatu koji zahtjeva distributer, servisiranje i održavanje kalorimetara.

img_20161027_182933  img_20161027_182603   img_20161027_182357   Kalorimetar F2 Elster, Sontex 531 i Deltames, Bartola Kašića 12, Rijeka

dsc00749    dsc00730 Kalorimetar sa radio modulom za daljinsko očitavanje Deltames, Becićeva 4, Rijeka

dsc00729 Kalorimetri Deltamess u Hegedušićevoj 1,3,5 u Rijeci

dsc00501 Kalorimetri Elster F2 U Medovićevoj 21 u Rijeci

img_20161010_123132   img_20161010_123320-1 Kalorimetri Deltamess Hegedušićeva 3, Rijeka

Za sve eventualne informacije kao i upite za dostavu ponuda bilo za isporuku bilo za montažu kalorimetara slobodno nas kontaktirajte na tel. 051/631-237, 095/90 970 90, e-mail: info@tomsan.hr