Raspodjelom toplinske energije bavimo se u Rijeci od 1991.godine i to ne za zgrade koje imaju ugrađene razdjelnike na radijatore, već za stanove zgrada koje imaju etažni razvod jednocjevnog TKM sustava grijanja, sa ugrađenim razdjelnicima kalorimetarskog tipa – Ekonokal (jedinica očitanja VDT-m3K) i zasebnim kalorimetrima (jedinica očitanja kWh).

Stanovi sa etažnim grijanjem posjeduju jedan mjerni uređaj u ormariću ispred ulaza u stan – Ekonokal ili zasebni kalorimetar. Kod ekonokala je mjerna jedinica m3K (umnožak protoka m3 i temperaturne razlike polaza i povrata vode DELTA T u Kelvinima) dok je kod kalorimetra mjerna jedinica kWh (umnožak protoka m3 i temperaturne razlike polaza i povrata vode DELTA T u Kelvinima i konstante k=1,163). Konstanta k=1,163 proizlazi iz  omjera koeficijenta prijelaza topline za vodu 4,186 kJ/kg K i 3,6

Radi se u stanovima stambenih zgrada izgrađenih u naselju Srdoči (1987-1988) i u naselju Krnjevo (1991), a priključene su putem toplinskih podstanica na toplifikacijske sustave toplana i kotlovnica distributera ENERGO.

Također obavljamo i raspodjelu toplinske energije za stambene zgrade sa privatnim kotlovnicama, čiji stanovi posjeduju – ekonokale odnosno zasebne kalorimetre.

Elektronske razdjelnike na radijatore nigdje nismo još ugradili, a u slučaju upita potencijalnih vlasnika stambenih zgrada koje još nisu ugradile razdjelnike, u mogućnosti smo ponuditi elektronske razdjelnike švicarskog proizvođača SONTEX u suradnji sa uvoznikom i zastupnikom u RH tvrtkom CMC-GROUP d.o.o. BUZET i DUGO SELO.

EKONOKALI

Ekonokali su mjerila toplinske energije sa mjernom jedinicom u VDT (m3K) koja se upotrebljavaju već više od 30 godina za raspodjelu toplinske energije u stambenim zgradama MEDOVIĆEVA 21,23,25,27,29,31 i 33, HEGEDUŠIĆEVA 15,17,91,21, MEŠTROVIĆEVA 22-24,  na zajedničkom mjerilu toplinske energije u podstanicama. 

Stupanjem na snagu Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/2013) i Pravilnika o načinu raspodjele topl energije (NN 99/2014) , krajnji kupci topl energije u obavezi su do 31.12.2015. (zgrade sa više od 70 SUC) ugraditi razdjelnike ili zasebne kalorimetre.

Člankom 3. Pravilnika definirano je da razdjelnici trebaju udovoljavati zakonskim normama EN 834 a zasebni kalorimetri normi HRN EN 1434.

Pošto EKONOKALI ne udovoljavaju niti normi EN 834 kao razdjelnik niti normi HRN EN 1434 kao zasebno mjerilo toplinske energije, potrebno je iste čim prije zamijeniti zasebnim mjerilima toplinske energije.

ODGOVORNOST SUVLASNIKA

Prema članku 4. stavak 7. Pravilnika o načinu raspodjele (NN 99/2014)

(7) Vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu o svom trošku održavaju uređaje za regulaciju odavanja topline i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili zasebna mjerila toplinske energije.

Prema članku 17. Pravilnika o načinu raspodjele (NN 99/2014)

Sva prava, obveze i odgovornosti koja proizlaze iz vlasništva nad zasebnim mjerilima toplinske energije i uređajima za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije zadržavaju vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu.

Dakle, ugradnjom zasebnih mjerila toplinske energije, suvlasnici su obavezni iste servisirati, održavati i umjeravati (baždariti) svakig 5 godina kako to propisuje Pravilnik o ovjernim razdobljima za mjerila Državnog zavoda za mjeriteljstvo (NN 107/2015). 

ZASEBNA MJERILA TOPLINSKE ENERGIJE 

Najpošteniji i najpravedniji način plaćanja troškova grijanja je prema zasebnim kalorimetrima koji mjere potrošnju centralnog grijanja u (kWh).

Na Odluku suvlasnika o ugradnji zasebnih kalorimetara Kupac toplinske energije dužan je dati svoju suglasnost ako odabrani kalorimetri udovoljavaju normi HRN EN  1434 iz članka 3. Pravilnika i ako postoji sukladnost elektroničnog oblika datoteke za dostavu podataka o očitanjima i potrošnji toplinske energije sa formatom iz baze podataka Kupca toplinske energije.

ZAJEDNIČKA POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE

Zajednička potrošnja toplinske energije (u kWh) je razlika između potrošnje toplinske energije na zajedničkom kalorimetru u podstanici i zbroja spotrošnje toplinske energije (u kWh) svih zasebnih kalorimetara.

Prema članku 15. stavak 3 Pravilnika o načinu raspodjele (NN 99/2014) 

3) Ukoliko su na zajedničkom mjerilu toplinske energije svi vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu ugradili zasebna mjerila toplinske energije, potrošnja toplinske energije samostalne uporabne cjeline sastoji se od potrošnje toplinske energije očitane na zasebnom mjerilu toplinske energije i dijela zajedničke potrošnje očitane na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

NAČIN RASPODJELE ZAJEDNIČKE POTROŠNJE

Prema članku 33 stavak 4. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/2013)

(4) Ako se ugrade uređaji za mjerenje potrošnje toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka, tada se razlika podatka potrošnje toplinske energije izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije i podataka potrošnje
toplinske energije izmjerene na uređajima za mjerenje potrošnje toplinske energije u svim samostalnim uporabnim cjelinama dijeli na sve samostalne uporabne cjeline sukladno odluci većine glasova suvlasnika samostalnih uporabnih cjelina, koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika.

Suvlasnici trebaju većinom potpisa donijeti ODLUKU o načinu raspodjele zajedničke potrošnje:

  • prema stavku 5. članka 15. Pravilnika (NN 99/2014)

(5) Raspodjela zajedničke potrošnje iz stavka. 3 ovoga članka na samostalne uporabne cjeline može se vršiti, osim na način iz stavka 4. ovoga članaka, i temeljem udjela očitanja potrošnje toplinske energije samostalne uporabne cjeline na zasebnom mjerilu toplinske energije u zbroju očitanja zasebnih mjerila toplinske energije svih samostalnih uporabnih cjelina u obračunskom razdoblju.

  • prema članku 6. stavak 1 Pravilnika (NN 99/2014)

– prema modelu 2EG – udio površine samostalne uporabne cjeline u ukupnoj površini svih samostalnih uporabnih cjelina priključenih na zajedničko mjerilo toplinske energije,

KAZNENE ODREDBE

Prema članku 50. stavak 2. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/2013)

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja je krajnji kupac ako ne ugradi uređaje za regulaciju odavanja topline, uređaje za lokalnu raspodjelu toplinske energije (razdjelnike) ili zasebne uređaje za mjerenje potrošnje toplinske energije. 

Prema članku 52. stavak 2. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/2013)

(2) Svi vlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine izgrađene do dana stupanja na snagu ovog Zakona koje imaju više od 70 (sedamdeset) samostalnih uporabnih cjelina, a spojene su na toplinski sustav, dužne su ugraditi uređaje iz članka 33. stavka 1. ovog Zakona do 31. 12. 2015. u svaku samostalnu uporabnu cjelinu.